یک فاجعه است وقتی تنها تورا میخواهم

چشــــــــــمها را باید

شب به شب دریـــــــا کرد

باید آنگــــــــاه که تنهایی را

 درشبی تـــــــارتر اززندگی

آن عاشــــق شــــــیدا دیدیم

دل به امیـــــــد سپاریـــــم

همچو گل باید خندید به دنیـــــــــای دروغ  زنــــــدگی یــــــــــک آه استبرچسب‌ها: داستان كوتاه واموزنده,طبیعت, خاطره,زندگی,تنهایی, عكس فاجعه, تصاويرعاشقانه, دلنوشته, چتروم"fanos", ,

تاريخ : یک شنبه 20 بهمن 1392 | 11:23 | نويسنده : الناز |

یک فاجعه است وقتی تنها تورا میخواهم

اولیــــــــن دیـــــــدار

اولیـــــــن تنــــــــــدیس زیبــــــای ســــــلام

اولیــــــــن گل واژه های هرکـــــــــلام با نــــــــگاهی آسمــــــانی 

مهـــــــــــــربان

دل تهــــــــــی از کینه ها

 چشــــمها خـــــــــالی زهر رنگ وریا دســــــتها شرمنده احســــــاس ما

 اولیـــــــــــــن دیــــــــــــدار

 اولیــــــــــــــن تنــــــــدیس زیبـــــــــای ســــــــلام

 باکلامی تــــــازه تر از غنچــــــــــه ها

 با صــــــــداقت همچو رنـــــــــگ یاسها

دل پرازغوغــــــــــا وجان در جنب وجوش

چشـــــــمهامان آشـــــیان سارها

وه چه زیـــــــبا وچه شـــــــــور انگـــــــیز بود

لحـــــــــظه های اولیـــــــــن دیــــــــــدارمانبرچسب‌ها: داستان كوتاه واموزنده , طبیعت , خاطره , دیدار , مهربانی , عكس فاجعه , تصاويرعاشقانه , دلنوشته , چتروم ,

تاريخ : چهار شنبه 2 بهمن 1392 | 11:51 | نويسنده : الناز |

یک فاجعه است وقتی تنها تورا میخواهم

زنـــــــــــــــــــدگی زیبــــــــــــــاست 

اگـــــــــــــــــــر زشتی ها را از دلهایمان بزدائیم

زنــــــــــــــــــــدگی زیبـــــــــــــاست

اگـــــــــــــــــــر نگاهمان زیبا باشد

زنـــــــــــــــــــــــدگی زیباست 

اگــــــــــــــــــــــــر مهربان باشیم

زنــــــــــــــــــــــدگی زیباست 

اگــــــــــــــــــــــر عاشق باشیم

اگـــــــــــــــــــــــــر سرمارا فراموش کنیم

اگــــــــــــــــــــــرپاییــــــــــــــــزرا بــــــــــــــــاور کنیمبرچسب‌ها: داستان كوتاه واموزنده , طبیعت , خاطرها , زندگی , عكس فاجعه , تصاويرعاشقانه , دلنوشته , چتروم ,

تاريخ : چهار شنبه 25 دی 1392 | 23:11 | نويسنده : الناز |

 

یک فاجعه است وقتی تنها تورا میخواهم

سرم را بر شــــــــــانه دلتنگــــــــــــــــی مــــــــــی نهـم

با او در جـــــاده خـــــــــاطرات قدم مــــــــی گذارم

 دســــــتانم گیســــــوان پریشــــــــان مـــــاه را نـــــــوازش مــــــــــی کنند

لبهـــــــــــــــــــــایم همصــــــــدا با نســــــــــیم لالایی مــــــــی خوانند

 چقـــــــدر با شکـــــــوه بود لحظــــــــــه ای که مـــــــــــاه به پیشـــــــوازخورشــــــید مــــــــی رفت...

ســـــــــــــلام آینــــــــــــــــــــــده

 برچسب‌ها: داستان كوتاه واموزنده , طبیعت , اخلاص , اینده , بغض , عكس فاجعه , تصاويرعاشقانه , دلنوشته , چتروم ,

تاريخ : چهار شنبه 18 دی 1392 | 2:4 | نويسنده : الناز |

 یک فاجعه است وقتی تنها تورا میخواهم

آن زمان که از پشت دیـــــــــــــوار تنهـــــــــــــــایی به تو چشم می دوزم

دیگر در برق چشــــــــــــــمانم مهـــــــــــــربانی را نخواهی دید

دلتــــــــــــــــنگی هایم را چـــــــــــــاره نبودی

 چه سخت است نــــــــــــــــگاهی را از پشت

شیشه ســــــــــــرد کدورت پاسخ گفتنبرچسب‌ها: داستان كوتاه واموزنده,طبیعت, کدورت, دلتنگی,بغض, عكس فاجعه, تصاويرعاشقانه, دلنوشته, چتروم"fanos", ,

تاريخ : چهار شنبه 17 دی 1392 | 23:2 | نويسنده : الناز |

تاريخ : سه شنبه 17 دی 1392 | 1:50 | نويسنده : الناز |

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام

شمارو به دیدن  عکسهایی از غذاهایی خلاقانه واشتها برانگیز دعــــــــــوت میکنم

یک فاجعه است وقتی تنهاتورومیخوام برچسب‌ها: داستان كوتاه واموزنده , طبیعت , خاطره , عکسهای خوشمزه , خلاقیت , عكس فاجعه , تصاويرعاشقانه , دلنوشته , چتروم ,
ادامه مطلب

تاريخ : دو شنبه 16 دی 1392 | 1:42 | نويسنده : الناز |

یک فاجعه است وقتی تنها تورا میخواهم

بـــــــــــــرای زندگــــــــــــــــــــی کردن بهــــــــــــانه بودنم هســــــــــــتی

چشــــــــــــــــــــمانم تا اوج

بودنهــــــــــــــا

آسمانـــــــــــــــها

کهکشانهــــــــــــــا

تنهـــــــــــــــــا تورا دیدند

.

.

ترکــــــــــــــم نکنبرچسب‌ها: داستان كوتاه واموزنده,طبیعت, بهانه, زندگی,بغض, عكس فاجعه, تصاويرعاشقانه, دلنوشته, چتروم"fanos", ,

تاريخ : یک شنبه 15 دی 1392 | 1:50 | نويسنده : الناز |

یک فاجعه است وقتی تنها تورا میخواهم

محــــــــبتهای من ارزانـــــــــــــــــــی 

دســـــــــــــــتان گــــــــــــرم تو

مــــــــــــــــــرا باور کن

آخـــــــــــــــــــــر

من آنجـــــــــــــا زندگــــــــــــــی کردمبرچسب‌ها: داستان كوتاه واموزنده,طبیعت, خاطره,دستان,زندگی, عكس فاجعه, تصاويرعاشقانه, دلنوشته, چتروم"fanos", ,

تاريخ : یک شنبه 15 دی 1392 | 1:38 | نويسنده : الناز |

یک فاجعه است وقتی تنها تورا میخواهم

 

درسایه چشمهـــــــــای تو مـــــــــــــــــی توان به آفتاب رسید

 مـــــــــــــــی توان درستاره های دنبــــــــــــــاله دار تکــــــــــــــــرار شد

درسایه نــــــــــــــگاه تو

مــــــــــــی توان زشــــــــب گریخت پـــــــــــــگاه شدبرچسب‌ها: داستان كوتاه واموزنده,طبیعت, خاطره, می توان,نگاه, عكس فاجعه, تصاويرعاشقانه, دلنوشته, چتروم"fanos", ,

تاريخ : یک شنبه 15 دی 1392 | 1:19 | نويسنده : الناز |